Fohrenbergkreis Finanzwirtschaft.

Unkonventionelle Losungen fur eine zukunftsfahige Gesellschaft.

De nye kasinoene – Emerging Markets.

Kilde: YaleGlobal av Anthony Rowley.

Finansanalytikere utnytter potensialet i nye okonomier for vekst og verdiskapning. Selv om fremgang ikke kan nektes, forblir den fysiske, institusjonelle og finansielle infrastrukturen i mange nasjoner relativt svake, forklarer forfatter og redaktor Anthony Rowley. Han beskriver hvordan Wall Street relabelte rundt 70 utviklingsland, en gang kjent «tredje verden» eller «kurvsaker» som «fremvoksende markeder» og sa solgte pakker til investorer som soker nye markeder og en globaliseringsbonanza. Mange av okonomiene krever mer utvikling og retning. Potensial for utnyttelse er hoy; borgere og investorer bor begge v re forsiktige med underskudd i utdanning, helse, sanit ritet, transport og mer. Beholdningen av sakalte vekstmarkeder utgjor om lag 25 prosent av verdien av jordens borsnoterte aksjer. I noen tilfeller peker Rowley pa en stor uoverensstemmelse mellom aksjev rdier drevet av utenlandske midler og den faktiske kapitalutviklingsevnen til lokale borser for den innenlandske okonomien, og konkluderer med at «aksjemarkedene er blitt kasinoer hvor chips kjopes og selges i stor grad av utenlandske investorer , med marginale fordeler for den innenlandske okonomien. «- YaleGlobal.

Resultatet har v rt etableringen en utbredt tro pa at & # 8222; emerging & # 8220; Markeder eller okonomier n rmer seg utviklet landsstatus, mens deres fysiske, institusjonelle og finansielle infrastruktur forblir relativt svake. Deres aksjemarkeder er blitt kasinoer hvor sjetonger er kjopt og solgt i stor grad av utenlandske investorer, med marginale fordeler for innenlands okonomi.

At fremdriften av mange blant denne gruppen pa 50 til 70 fremvoksende markeder, avhengig av definisjon, har v rt imponerende, er ubestridelig. Men som en gruppe har de oppnadd en fremtredende holdning som tyder pa den relative mangelen pa okonomisk, finansiell, politisk, sosial og institusjonell utvikling som de fortsatt ma overvinne for de virkelig kan sies a ha blitt oppstatt. & # 8220;

Det faktum at en sv rt variert gruppe okonomier har blitt merket som «markeder» og «# 8220; er apenbarende for hvorfor de har oppnadd fremtredende stilling pa relativt kort tid. De har blitt pakket & # 8220; av Wall Street investeringsbankfolk og solgt til internasjonale fondforvaltere engstelig for a erverve oversjoiske eiendeler i trad med den pagaende globaliseringsprosessen.

Dette har v rt en av historiens storste ovelser i markedsforing, og resultatet har v rt at en rekke land som ikke sa lenge siden var interessert i hovedsak for utviklingsprofessorer – okonomer, ingeniorer eller sosialspesialister – som var kjent som & # 8222; utvikling & # 8220; eller & # 8222; tredje verden & # 8220; okonomier, & # 8222; kurv tilfeller & # 8220; selv i noen tilfeller, betraktes na som levende og dynamiske fremvoksende okonomier.

Dette er ofte ikke tilfellet, da det er tydelige utviklingsmangel pa utviklingen, selv etter at fremvoksende markeder gradvis har gatt ut pa en ny «fremvoksende» status. Blant disse manglene er deres relative mangel pa grunnleggende infrastruktur som motorveier, jernbaner, kraftnettet og sanitetsnett, for ikke a nevne helse- og utdanningssystemer.

Den anslatte kostnaden for en slik infrastruktur – $ 8 billioner i Asia alene over det nav rende tiaret, som estimert av Den asiatiske utviklingsbanken, og $ 57 billioner globalt som estimert av Organisasjonen for okonomisk og samarbeidsutvikling – overstiger stort sett $ 1 billioner eller sa av privat kapital som flyter arlig fra avanserte til fremvoksende okonomier, som estimert av Institute of International Finance.

Disse forskjellene mellom utbud og ettersporsel begynner bare a antydes pa den virkelige skalaen og naturen av problemet, det vil si at emballasjen av fremvoksende okonomier pa en mate som gjor dem attraktive for globale portefoljeinvestorer, oppmuntrer til ofte kortsiktig og overfladisk eller & # 8222; kirseb r plukking & # 8220; tiln rming til finansiering av okonomisk utvikling.

Overvurdert? Aksjemarkedskapitalisering som overstiger BNP kan vise overvaluering, foreslar Investopedia; USAs BNP er ni ganger storre enn India, og aksjemarkedskapitaliteten henger n r BNP (2013-data: World Federation of Exchanges, Datastream, CEIC, UBS, IMF)

Utenlandsk portefoljekapital, det vil si investering i aksjer og obligasjoner, soker naturligvis den hoyeste avkastningen pa kortest mulig tid, og foretrekker eksisterende foretak med en fortegnelse over fortjenesteprofil snarere enn sakalte «greenfield» ventures i prosjekter som infrastruktur med lang svangerskap og utbetalingsperiode.

Likeledes utenlandsk & # 8222; direkte investering, & # 8220; hvor selskapskapitalen er rettet inn i nye ventures, har en tendens til a foretrekke produksjons- eller tjenesteforetak som gir avkastning om noen ar i stedet for langsiktige prosjekter som infrastruktur. Resultatet er at fremvoksende okonomier mottar et utilstrekkelig og ubalansert kostholdsdekning.

Ikke bare det, men behovet for utvikling av innenlandske finanssystemer som er avgjorende for nasjonal okonomisk velv re i fremvoksende okonomier, overses ofte av de som fokuserer pa det antatte behovet for a bringe utviklingsokonomier inn i den globale markedsplassen for kapital. Putte ut det er et tilfelle at fremvoksende markeder utnyttes av markedet selv.

Dette reiser sporsmalet om hvordan og hvorfor fremvoksende markeder faktisk gikk pa markedet. & # 8220; Sv rt enkelt er det «fordi besparelser i Europa begynte a overstige lokal ettersporsel [for investering] i Europa & # 8220; i lopet av slutten av 1970-tallet og pa 1980-tallet, med ordene fra David Gill, som kanskje rett og slett kalles for & # 8222; far & # 8220; av fremvoksende markeder.

Det var hovedsakelig press pafort fra avanserte okonomier, eller heller fra byraer som handlet pa vegne av det vestlige investeringsforetaket, i stedet for intern motivasjon som falt aktiveringen av aksjemarkeder over utviklingslanden, utover de relativt fa som hadde hatt slike markeder i flere tiar som del av en kolonial arv.

Antoine van Agtmael, en tidligere investeringsbankor ved Bankers Trust i New York, som senere ble med i IFC, husker at i 1981 da han lagde ideen om et tredje verdenskapitalfond & # 8220; til Salomon Brothers, ble han fortalt at den aldri ville selge under det navnet. Sa han kom opp med etiketten & # 8222; Emerging Markets & # 8220; – som sitter fast.

Blant de mest fremtredende av fremvoksende markeder er Kina, Brasil, Russland, India, Mexico, Tyrkia, Sor-Afrika, Sor-Korea og Taiwan mens den sakalte grensen & # 8220; eller ikke-fremvoksende markeder inkluderer land som Argentina, Ukraina, Romania, Bulgaria, Kasakhstan, Libanon, Jordan, Vietnam og andre i ulike deler av Afrika.

Den samlede verdien av aksjemarkedet utvider den som er notert pa New York Stock Exchange, og i noen av disse markedene er den totale aksjemarkedsverdien eller «capitalization» & # 8220; av borsnoterte aksjer overstiger storrelsen pa landets okonomi. Dette avslorer den store forskjellen mellom aksjev rdier drevet av utenlandske midler og den faktiske kapitalforhoyelsesevnen til lokale borser for innenlandsokonomien. I denne forstand er de kasinoer.

Dette sier heller ikke noe om problemene som skyldes innforing av ekstremt volatile utenlandske kapitalstrommer i fremvoksende okonomier via sine aksjemarkeder, noe som medforer dannelse og etterfolgende odeleggelse av eiendomsbobler og stiller problemer for gjennomforingen av den innenlandske pengepolitikken. Alt som tyder pa at aksjemarkedene har oppstatt & # 8220; for tidlig over mye av utviklingsverdenen.

Anthony Rowley er tidligere forretningsdirektor og internasjonal finansdirektor for Eastern Eastern Economic Review og er for tiden feltredaktor (Japan) for Oxford Analytica og Tokyo korrespondent for Singapore Business Times. I en lang karriere innen journalistikk har Rowley skrevet mye om okonomiske og okonomiske utviklingsproblemer i Asia og andre steder, og hans boker inkluderer «Asian Stock Markets – Inside Story», utgitt av Dow Jones Irwin i 1986, samt «The Barons of European Industri «utgitt av Croom Helm i 1973.

Gefallt mir:

Ahnliche Beitrage.

Beitrags-navigasjon.

Kommentar verfassen Antwort abbrechen.

Du har lest beskjed om dette.